Úvod

My, společnost Poppe + Potthoff GmbH, jsme jako provozovatel online nabídky odpovědní za zpracování osobních údajů uživatelů online nabídky. Naše kontaktní údaje naleznete v tiráži online nabídky, kontaktní osoby pro dotazy ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny přímo v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů bereme skutečně vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a používáme pouze v souladu s obsahem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů.

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním online nabídky.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Patří sem všechny informace o vaší identitě, jako jsou například vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa. Informace, které nelze spojit s vaší identitou (jako například statistické údaje, třeba o počtu uživatelů online nabídky), se nepovažují za osobní údaje.

Naši online nabídku je v podstatě možné využívat, aniž by bylo nutné prozrazovat svou identitu a poskytovat tak osobní údaje. V takovém případě zaznamenáváme pouze obecné informace o návštěvě naší online nabídky. U některých nabízených služeb jsou však shromažďovány vaše osobní údaje. Tyto údaje pak budeme zpracovávat zásadně pouze pro účely využití této online nabídky, zejména pro poskytnutí požadovaných informací. Při shromažďování osobních údajů je povinné poskytnout pouze údaje, které jsou nezbytně nutné. Kromě toho je možné získat další informace, přičemž se v takovém případě jedná o dobrovolné informace. V každém případě uvádíme, zda se jedná o povinné nebo dobrovolné údaje. Informace o konkrétních detailech pak uvedeme v příslušné části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s používáním našich online nabídek nedochází k automatizovanému rozhodování na základě vašich osobních údajů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budou uloženy na speciálně chráněných serverech v rámci Evropské unie. Ty jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. Přístup k vašim údajům má pouze několik oprávněných osob. Ty jsou zodpovědné za technickou, obchodní nebo redakční správu serverů. I přes pravidelné kontroly však není možné zajistit úplnou ochranu před veškerými riziky.

Vaše osobní údaje jsou přenášeny šifrovaně přes internet. Pro přenos dat používáme šifrování SSL (Secure Socket Layer).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje používáme pouze k poskytování vámi vyžádaných služeb. Pokud v rámci poskytování služeb využíváme externí poskytovatele služeb, jejich přístup k údajům se rovněž uskutečňuje výhradně za účelem poskytování služeb. Prostřednictvím technických a organizačních opatření zajišťujeme dodržování požadavků na ochranu údajů a zavazujeme k tomu i naše externí poskytovatele služeb.

Kromě toho bez vašeho výslovného souhlasu nepředáváme údaje třetím stranám, zejména ne pro reklamní účely. Vaše osobní údaje budou předány pouze v případě, že jste sami souhlasili s jejich předáním, nebo pokud jsme k tomu oprávněni či povinni na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních či soudních příkazů. Může se jednat zejména o poskytování informací pro účely trestního stíhání, předcházení nebezpečí nebo vymáhání práv duševního vlastnictví.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud získáme souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, platí čl. 6 odst. 1 a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jako právní základ pro zpracování údajů.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo v rámci vztahu s vámi podobného smlouvě, platí čl. 6 odst. 1 b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jako právní základ pro zpracování údajů.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti, platí čl. 6 odst. 1 c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jako právní základ pro zpracování údajů.

Právním základem pro zpracování údajů je rovněž čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a vaše zájmy, základní práva a svobody nevyžadují ochranu osobních údajů.

V rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vždy uvádíme právní základ, na kterém zakládáme zpracování vašich osobních údajů.

VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ A DOBA ULOŽENÍ

Vaše osobní údaje vymažeme nebo zablokujeme vždy, jakmile pomine důvod jejich uložení. Uchovávání však může probíhat i nad tento rámec, pokud je to stanoveno zákonnými požadavky, které se na nás vztahují, například s ohledem na zákonné povinnosti uchovávání a dokumentace. V takovém případě vaše osobní údaje po skončení příslušných požadavků vymažeme nebo zablokujeme.

Využití naší online nabídky

INFORMACE O VAŠEM POČÍTAČI

Pokaždé, když vstoupíte do naší online nabídky, shromažďujeme o vašem počítači bez ohledu na vaši registraci následující informace: IP adresu vašeho počítače, požadavek vašeho prohlížeče a čas tohoto požadavku. Kromě toho se v rámci tohoto požadavku zaznamenává stav a množství přenesených dat. Shromažďujeme také informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému počítače. Zaznamenáváme také webovou stránku, ze které byla online nabídka navštívena. IP adresa vašeho počítače je uložena pouze po dobu používání online nabídky a poté je vymazána nebo zkrácením anonymizována. Zbývající údaje se ukládají po dobu 60 dnů.

Tyto údaje používáme k provozování online nabídky, zejména ke zjišťování a odstraňování chyb, ke zjišťování využití online nabídky a k provádění úprav nebo vylepšení. Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který je právním základem pro toto zpracování.

POUŽITÍ COOKIES

Soubory Cookies se používají – stejně jako na mnoha jiných webových stránkách – i pro naši online nabídku. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládají určitá nastavení a údaje pro výměnu s online nabídkou od nás prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubor Cookie obvykle obsahuje název domény, ze které byl soubor cookie odeslán, informace o stáří souboru cookie a alfanumerický identifikátor.

Soubory Cookies nám umožňují rozpoznat váš počítač a okamžitě zpřístupnit veškerá přednastavení. Soubory Cookies nám pomáhají zlepšovat naši online nabídku a poskytovat vám tak lepší služby, které jsou ještě více přizpůsobené vašim potřebám. To je také náš oprávněný zájem ke zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Soubory Cookies, které používáme, jsou tzv. relační soubory Cookies, které jsou po ukončení relace prohlížeče automaticky smazány. Příležitostně mohou být použity také soubory Cookies s delší dobou uložení, aby vaše nastavení a preference mohly být zohledněny i při příští návštěvě naší online nabídky.

Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů Cookies. Ukládání souborů Cookies však můžete deaktivovat nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile budou soubory Cookies odeslány. Již uložené soubory Cookies je možné odstranit také ručně prostřednictvím nastavení prohlížeče. Berte prosím na vědomí, že pokud odmítnete ukládání souborů Cookies nebo odstraníte potřebné soubory Cookies, budete moci naši online nabídku používat pouze v omezené míře nebo vůbec.

GOOGLE ANALYTICS

Pro statistická vyhodnocení používáme službu Google Analytics. Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irsko („Google“).

V rámci služby Google Analytics používá společnost Google k vyhodnocování mimo jiné soubory Cookies. Typ a rozsah používání a vyhodnocování souborů Cookies určuje společnost Google. Informace generované prostřednictvím souborů Cookies o vašem používání online nabídky se přenášejí na server společnosti Google a tam se ukládají. Nelze vyloučit, že údaje budou předávány do USA a že vládní agentury budou mít k těmto údajům přístup. Vzhledem ke standardizované anonymizaci IP adresy však společnost Google vaši IP adresu předem zkrátí na serverech v Evropské unii.

Na náš požadavek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu pro nás jako provozovatele webových stránek. Kromě toho může společnost Google tyto údaje použít pro své vlastní účely. V rámci těchto účelů může společnost Google například vytvořit profil chování uživatele nebo propojit údaje s jinými údaji, například s existujícím účtem Google. Na tyto procesy zpracování dat nemáme žádný vliv. Podle společnosti Google nebude IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics sloučena s jinými údaji, které společnost Google shromažďuje nebo které již má k dispozici. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, na které je odkaz níže.

Používáme také funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics. To nám umožňuje vytvářet přehledy obsahující údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v následujícím odstavci. Další informace o funkci „demografické údaje“ naleznete na adrese Google https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=cs.

Shromažďování údajů generovaných prostřednictvím souboru Cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Další informace naleznete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs nebo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o službě Google Analytics a ochraně údajů). Rádi bychom vás upozornili, že na našich internetových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp();“ za účelem anonymizace IP adres, přičemž poslední oktet je odstraněn.

ETRACKER

Využíváme služeb společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo (www.etracker.com) k analýze údajů o používání. Soubory Cookies slouží ke statistické analýze používání těchto webových stránek jejich návštěvníky a k zobrazování obsahu nebo reklamy související s používáním. Soubory Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do koncového zařízení uživatele. Soubory Cookies společnosti etracker neobsahují žádné informace, které by umožnily identifikaci uživatele.

Údaje vytvořené pomocí nástroje etracker zpracovává a ukládá na náš požadavek výhradně společnost etracker v Německu. etracker byl v tomto ohledu nezávisle auditován, certifikován a získal pečeť kvality ochrany údajů ePrivacyseal.

Zpracování údajů se provádí na právním základě čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (oprávněný zájem). Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci naší online nabídky. V nástroji etracker je IP adresa co nejdříve anonymizována a přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení jsou převedeny na jedinečný klíč, který není přiřazen osobě. Společnost etracker tyto údaje nepoužívá žádným jiným způsobem, nekombinuje je s jinými údaji ani je nepředává třetím stranám.

Další informace o ochraně údajů společností etracker naleznete na adrese https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

RETARGETING A REMARKETING

Jako retargeting nebo remarketing jsou chápány technologie, které zobrazují vhodnou reklamu uživatelům, kteří již dříve navštívili určitou webovou stránku, a to i poté, co ji opustili. Za tímto účelem je nutné rozpoznat uživatele internetu mimo vlastní webové stránky, k čemuž se používají soubory Cookies od příslušných poskytovatelů služeb; kromě toho se zohledňuje předchozí chování při používání. Když si například uživatel prohlédne určité produkty, mohou se mu tyto nebo podobné produkty později zobrazit jako reklama na jiných webových stránkách. Jedná se o personalizované reklamy přizpůsobené potřebám jednotlivých uživatelů. Pro tuto personalizovanou reklamu není nutné, aby byl uživatel identifikován nad rámec rozpoznání. Údaje použité pro retargeting nebo remarketing proto nekombinujeme s žádnými jinými údaji.

Tyto technologie používáme k zobrazování reklamy na internetu. K zobrazení reklam využíváme poskytovatele třetích stran. Mimo jiné využíváme nabídky společnosti Google, které umožňují automatické zobrazování produktů, které uživatele internetu zajímají. Tato funkce je implementována pomocí souborů cookie. Další informace o této technologii naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Instalaci souborů Cookies pro Google Remarketing nebo DoubleClick Ad Exchange lze zabránit nastavením v příslušném softwaru prohlížeče vyvoláním webové stránky. https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs a změnou příslušného nastavení.

Zobrazení reklamy je naším oprávněným zájmem při zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Komunikace s námi

Můžete nás kontaktovat různými způsoby, mimo jiné prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Rádi vás také budeme pravidelně informovat e-mailem prostřednictvím našeho newsletteru.

NEWSLETTER

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, bude vaše e-mailová adresa použita pro naše vlastní reklamní účely, dokud se z odběru neodhlásíte. Pravidelně budete e-mailem dostávat informace o aktuálních tématech a také e-maily při zvláštních příležitostech, jako jsou speciální akce. E-maily mohou být personalizované a individualizované na základě našich informací o vás.

Pro registraci k odběru našeho newsletteru, pokud jste nám k tomu nedali písemný souhlas, používáme tzv. Double Opt-In postup, což znamená, že vám newsletter zašleme e-mailem pouze tehdy, pokud jste předtím výslovně potvrdili, že si přejete, abychom zasílání newsletteru aktivovali. Poté vám zašleme oznamovací e-mail a požádáme vás, abyste potvrdili, že chcete dostávat náš newsletter, kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud jste se výslovně zaregistrovali k odběru newsletteru. V rámci zákonných požadavků je také možné, že od nás obdržíte náš newsletter bez výslovného souhlasu, protože jste si u nás objednali zboží nebo služby, v této souvislosti jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu a vy jste nevznesli námitku proti zasílání informací e-mailem. V tomto případě je právním základem náš oprávněný zájem na předávání přímé reklamy podle čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud si již nepřejete dostávat od nás newsletter, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna nebo vznést námitku proti dalšímu zasílání newsletterů, aniž by pro vás vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na přenos podle základních sazeb. Stačí použít odkaz pro odhlášení z odběru, který je součástí každého newsletteru, nebo nám nebo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů poslat zprávu.

SOCIAL MEDIA

V naší online nabídce najdete odkazy na sociální sítě Google+ a LinkedIn, jakož i Xing. Odkazy poznáte podle příslušného loga poskytovatele.

Kliknutím na odkazy se otevřou příslušné stránky sociálních médií, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Podrobnosti o ustanoveních, která se na ně vztahují, naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně údajů jednotlivých poskytovatelů; naleznete je na adrese:

Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

LinkedIn: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy

Před otevřením příslušných odkazů nejsou příslušným poskytovatelům předávány žádné osobní údaje. Váš přístup k odkazované stránce je zároveň základem pro zpracování údajů příslušnými poskytovateli.

POUŽITÍ YOUTUBE

Do naší online nabídky jsou integrována videa, k jejichž přehrávání používáme plugin služby YouTube provozované společností Google („YouTube“). Provozovatelem služby je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Když otevřete internetovou stránku naší online nabídky, na které je vloženo video, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je přitom informován o tom, které internetové stránky naší online nabídky jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete společnosti YouTube, aby Vaše chování při prohlížení přímo spojila s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs, které se vztahuje i na YouTube.

YouTube používáme proto, abychom vám mohli ukázat videa, a tím vám říci více o nás a našich službách; to je také oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše práva a kontakt

Klademe velký důraz na co nejtransparentnější osvětlení zpracování vašich osobních údajů a také na to, abychom vás informovali o právech, která vám náleží. Pokud chcete získat více informací nebo uplatnit práva, na která máte nárok, můžete nás kdykoli kontaktovat, abychom mohli vaši žádost vyřídit.

DOTČENÁ PRÁVA

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám náleží rozsáhlá práva. Především máte komplexní právo na informace a v případě potřeby můžete požadovat opravu a/nebo vymazání či zablokování svých osobních údajů. Můžete také požádat o omezení zpracování a máte právo vznést námitku. Máte také právo na přenositelnost údajů, pokud jde o osobní údaje, které nám poskytnete.

Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv a/nebo získat další informace o nich, obraťte se na náš zákaznický servis. Můžete se také obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A NÁMITKA

Po udělení souhlasu jej můžete kdykoli svobodně odvolat s platností do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Kontaktními osobami pro tyto účely jsou rovněž náš zákaznický servis a náš inspektor ochrany osobních údajů.

Pokud zpracování vašich osobních údajů není založeno na souhlasu, ale na jiném právním základě, můžete proti tomuto zpracování údajů vznést námitku. Vaše námitka povede k přezkoumání a případně k ukončení zpracování údajů. O výsledku přezkumu budete informováni, a pokud bude zpracování údajů přesto pokračovat, obdržíte od nás podrobnější informace o tom, proč je zpracování údajů přípustné.

INSPEKTOR OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKT

Jmenovali jsme externího inspektora ochrany osobních údajů, který nás podporuje v otázkách ochrany osobních údajů a na kterého se můžete obrátit přímo i vy. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našeho nakládání s osobními údaji nebo potřebujete další informace o otázkách ochrany údajů, neváhejte se obrátit na našeho inspektora ochrany osobních údajů a jeho tým:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-mail:

Pokud byste chtěli kontaktovat našeho inspektora ochrany osobních údajů osobně prostřednictvím e-mailu, můžete ho také kontaktovat na adrese .

STÍŽNOSTI

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů námi není prováděno v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nebo platnými předpisy o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u našeho inspektora ochrany osobních údajů. Inspektor ochrany osobních údajů poté záležitost přezkoumá a bude vás informovat o výsledku přezkumu. Kromě toho máte také právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

DALŠÍ INFORMACE A ZMĚNY

ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou obvykle označeny takto. Nemáme žádný vliv na to, do jaké míry jsou na propojených webových stránkách dodržovány platné předpisy o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám proto, abyste se informovali také o příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů na jiných webových stránkách.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktuálnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je označena datem (níže). Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit s platností do budoucna. Ke změně dochází zejména v případě technických úprav online nabídky nebo v případě změn požadavků na ochranu údajů. Aktuální verze prohlášení o ochraně osobních údajů je vždy k dispozici přímo v online nabídce. Doporučujeme pravidelně kontrolovat změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Aktuálnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů: září 2023

Get in contact:

+49 5203 9166 - 0